Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm

28/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của  đến Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm