Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan đến Người nội bộ - Bà Hoàng Bảo Cát

11/11/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan đến Người nội bộ - Bà Hoàng Bảo Cát.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan đến NNB - Bà Hoàng Bảo Cát