Công bố thông tin

Nghị quyết về việc Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ

27/08/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐQT BCG ngày 27/08/2022 về việc Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ