Công bố thông tin

Nghị quyết về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16

22/04/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 tại: https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16