Công bố thông tin

Nghị quyết về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Báo cáo kết quả cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư; Thông báo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

19/04/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin:

1) Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2) Báo cáo kết quả cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;
3) Thông báo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Báo cáo kết quả cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư; Thông báo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành