Công bố thông tin

Nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas

23/03/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/03/2022 về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas