Công bố thông tin

Nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Aussino Highland Agriculture

30/03/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 29/03/2022 về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Aussino Highland Agriculture.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Aussino Highland Agriculture