Công bố thông tin

Nghị quyết về việc góp vốn bổ sung vào CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng

18/04/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 39.1/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/04/2022 về việc góp vốn bổ sung vào CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc góp vốn bổ sung vào CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng