Công bố thông tin

Nghị quyết về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Land

20/04/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 41.1/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/04/2022 về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Land.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Land