Công bố thông tin

Nghị quyết về việc giao dịch với các bên liên quan (Quý IV năm 2022, bổ sung lần 2)

30/12/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 107/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 29/12/2022 về việc giao dịch với các bên liên quan (Quý IV năm 2022, bổ sung lần 2). 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc giao dịch với các bên liên quan (Quý IV năm 2022, bổ sung lần 2)