Công bố thông tin

Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư (570 tỷ PHRL)

18/04/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/04/2022 về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư. 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư