Công bố thông tin

Nghị quyết về việc cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 về việc cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022