Công bố thông tin

Nghị quyết về người đại diện quản lý vốn góp của BCG tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và vận tải

06/05/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/05/2022 về người đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và vận tải.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về người đại diện quản lý vốn góp của BCG tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và vận tải