Công bố thông tin

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; Điều lệ công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 17; Quy chế hoạt động của HĐQT va Ban kiểm soát

06/05/2022

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; Điều lệ công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 17; Quy chế hoạt động của HĐQT va Ban kiểm soát

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; Điều lệ công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 17; Quy chế hoạt động của HĐQT va Ban kiểm soát