Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần BCG Financial

11/10/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/10/2022 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần BCG Financial.

Chi tiết xem file đính kèm
Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của BCG tại BCG Financial