Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain (Lần 3)

11/10/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/10/2022 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH Phoenix Mountain (Lần 3).

Chi tiết xem file đính kèm
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của BCG tại Phoenix Mountain