Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

15/03/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/03/2022 về việc triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022