Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

30/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết xem file đính kèm
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu