Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư

05/04/2022

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin BCTC Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/04/2022 về việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư