Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 19

08/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 87/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 08/09/2022 về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 19 tại https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và đường link Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 19