Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

12/10/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 94/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/10/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. 

Chi tiết xem file đính kèm
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu