Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

20/10/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/10/2022 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (lần 2).

Chi tiết xem file đính kèm
Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của BCG tại Bảo hiểm AAA