Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Liên danh BTT qua đó trở thành công ty liên kết của BCG và cử Người đại diện phần vốn góp.

07/01/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/01/2022 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Liên danh BTT qua đó trở thành công ty liên kết của BCG và cử Người đại diện phần vốn góp.

Chi tiết xem file đính kèm

 

Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Liên danh BTT