Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan (Quý 4 năm 2022, bổ sung)

23/12/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) Nghị quyết số 106/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 23/12/2022 về việc giao dịch với các bên liên quan (Quý IV năm 2022, bổ sung). 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan (Quý 4-2022, bổ sung)