Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch dự kiến với các bên liên quan (Quý 4 năm 2022)

23/11/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 23/11/2022 về việc giao dịch dự kiến với các bên liên quan (Quý 4 năm 2022).

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch dự kiến với các bên liên quan (Quý 4 năm 2022)