Công bố thông tin

HoSE - Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (Cổ tức & ESOP)

20/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP.

Chi tiết xem file đính kèm

HoSE - Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết