Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26

05/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 ngày 05/09/2022 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26