Công bố thông tin

BCTC Hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2021

30/03/2022

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin BCTC Hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2021

Chi tiết xem file đính kèm

BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2021                                    

BCTC riêng lẻ kiểm toán năm 2021                                        

CV giải trình biến động SXKD BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2021                                                    

CBTT BCTC Hợp nhất và Riêng lẻ năm 2021