Công bố thông tin

BCG nhận được công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

08/09/2022

Ngày 08/09/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được Công văn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước số 5871/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và số 5934/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Chi tiết xem file đính kèm

UBCKNN - Văn bản chấp thuận của UBCK về BCKQ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức    UBCKNN - Văn bản chấp thuận của UBCK về BCKQ phát hành cổ phiếu ESOP