Công bố thông tin

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng (500 tỷ)

12/05/2022

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng từ ngày 24/01/2022 đến 22/04/2022

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng