Công bố thông tin

Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố Báo cáo thường niên 2021.

Chi tiết xem file đính kèm

CBTT Báo cáo thường niên      

Báo cáo thường niên BCG 2021