Công bố thông tin

Báo cáo kết quả việc sử dụng vốn đến ngày 28/04/2022 (đã được kiểm toán) từ đợt phát hành thêm 57.000.000 cổ phiếu riêng lẻ

20/09/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo kết quả việc sử dụng vốn đến ngày 28/04/2022 (đã được kiểm toán) từ đợt phát hành thêm 57.000.000 cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/07/2021.

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo kết quả việc sử dụng vốn đến ngày 28/04/2022 (đã được kiểm toán) từ đợt phát hành thêm 57.000.000 cổ phiếu riêng lẻ