Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người liên quan đến Người nội bộ - Bà Hoàng Bảo Cát

16/11/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người liên quan đến Người nội bộ - Bà Hoàng Bảo Cát.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NLQ đến Người nội bộ - Bà Hoàng Bảo Cát