Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

24/03/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Chi tiết xem file đính kèm