Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của VSD và HOSE

31/03/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD và HOSE cho việc tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2021

Chi tiết xem file đính kèm