Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của HOSE và VSD về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu

17/06/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của HOSE và VSD về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của VSD về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu  

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của HOSE về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu