Công bố thông tin

Phiếu Đặt Mua Trái Phiếu (áp dụng NDT ủy quyền chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng SHS)

31/12/2021

Phiếu đặt mua trái phiếu công ty cổ phần bamboo capital (Áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư lựa chọn đặt cọc để đặt mua trái phiếu thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)
Chi tiết xem file đính kèm

Phiếu Đặt Mua Trái Phiếu (áp dụng NDT ủy quyền chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng SHS)