Công bố thông tin

Nghị quyết về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020

25/05/2021

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 26/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 25/05/2021 về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020