Công bố thông tin

Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần BCG Land

07/06/2021

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 28/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/06/2021 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần BCG Land. 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần góp vốn của BCG tại BCG Land