Công bố thông tin

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu

23/11/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin như sau:
1. Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 23/11/2021 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu;
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu;
3. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu 

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng