Công bố thông tin

Nghị quyết thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu

11/10/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/10/2021 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu