Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

01/09/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 46/2021/NQ-HĐQT-BCG về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết xem file đính kèm
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu