Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

23/11/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/11/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT vv thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng