Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain

12/10/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 12/10/2021 của HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain.

Chi tiết xem file đính kèm
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain