Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

22/07/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 19/07/2021 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21