Công bố thông tin

Điều chỉnh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 05/07/2021 (đã được kiểm toán)

07/10/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin điều chỉnh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 05/07/2021 (đã được kiểm toán) từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được công bố thông tin ngày 12/07/2021.

Chi tiết xem file đính kèm
Điều chỉnh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 05/07/2021 (đã được kiểm toán)