Công bố thông tin

Công văn về việc thông báo ngày nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021

11/10/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Công văn số 123/2021/CV-BCG về việc thông báo ngày nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021.

Chi tiết xem file đính kèm
Công văn về việc thông báo ngày nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021