Công bố thông tin

Công văn của UBCK về việc chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC bán niên đã được soát xét năm 2021 của BCG từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

01/09/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Công văn số 5052/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC bán niên đã được soát xét năm 2021 của BCG từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 01/09/2021.

Chi tiết xem file đính kèm
Công văn của UBCK về việc chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC bán niên đã được soát xét năm 2021 của BCG từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước