Công bố thông tin

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, bản cáo bạch và phụ lục đính kèm

23/11/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin các nội dung như sau:
1. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 268/GCN-UBC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/11/2021;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Các phụ lục đính kèm Bản cáo bạch gồm có:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty sửa đổi và bổ sung lần 14;
- Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 và Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 46/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/08/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 52/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/10/2021;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán
- Các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được soát xét, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2021 (đường link đã công bố thông tin: https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-tai-chinh/2021-2.
Chi tiết xem file đính kèm

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng 

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 

Các phụ lục đính kèm Bản cáo bạch