Công bố thông tin

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Người nội bộ

13/07/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Người nội bộ 

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Người nội bộ